Bekijk alle artikelen

Waterschap Noorderzijlvest geeft Strukton opdracht voor aanleg transportsysteem persleidingen

Waterschap Noorderzijlvest heeft aan Strukton de opdracht gegeven voor de aanleg van persleidingen en de aanleg of renovatie van gemalen voor het project RWZI Westerkwartier. Voor een nog te bouwen rioolwaterzuivering in Gaarkeuken is de aanleg van persleidingen van Marum en Zuidhorn naar deze locatie nodig. De gunning gebeurde na een zorgvuldig proces. De verschillende inschrijvers zijn eerst beoordeeld op geschiktheid, prijs en bepaalde kwaliteitseisen. Daarna volgden twee interviews met de inschrijvende partijen. Strukton behaalde de hoogste totaalscore. Hierna heeft waterschap Noorderzijlvest de opdracht aan Strukton gegeven. Het leggen van de persleidingen wordt eind 2024 afgerond.

Berekenen en tekenen transportsysteem – persleidingen

Met de gegunde opdracht is Strukton gestart met de engineering, oftewel het berekenen en tekenen van het systeem. “In deze ontwerpfase maken we als eerste het hydraulische model”, legt technisch manager Richard Lukkien van Strukton uit. “Dit model vormt de basis voor het gehele ontwerp. We bepalen hierin onder meer de doorsnee van de leiding en de pompcapaciteit van de rioolgemalen. Dit is belangrijk voor een optimaal werkend systeem met een laag energieverbruik.”

Werkzaamheden eind juli van start

Graven van sleuven voor de leiding 
Strukton wil in 2023 starten met deeltracé 2 (tussen de Beldam en de Jouwerweg). Het werk op dit traject bestaat uit het graven van sleuven waarin de leiding wordt gelegd. Op de plekken van wegkruisingen wordt de leiding onder de grond door geperst. “Eind juli zijn aan de Beldam de eerste werkzaamheden zichtbaar, we treffen dan verkeersmaatregelen zoals waarschuwingsborden langs de weg, om het werk veilig te kunnen uitvoeren. Aansluitend zetten we in de landerijen grenzend aan de Beldam de leidingstrook uit en maken we de bouwwegen met behulp van rijplaten”, vertelt Richard. “In de omgeving zal dit merkbaar zijn door de vrachtwagentransporten, maar vrachtwagens mogen alleen over de aangegeven route rijden. Hierdoor worden veel wegen ontzien.”

Boren bij de A7
Deeltracé 1 (van Marum tot de Beldam) is het volgende onderdeel in de planning. Dit traject start bij het rioolgemaal in Marum, aan de zuidzijde van snelweg A7. “We gaan hier drie boringen onder de A7 door uitvoeren richting de bestaande RWZI Marum. De langste boring is circa 575 meter. De definitieve in- en uittredepunten van de boringen moeten we nog in het ontwerp vastleggen”, aldus Richard. Hoe worden deze punten bepaald? “Er moet voldoende ruimte zijn om de boormachine te kunnen opstellen, maar ook voor het uitleggen van de kunststofbuis die in de geboorde route moet worden getrokken”, zegt Richard. “Bij de uittredepunten maken we ontluchtingsvoorzieningen om het nadelige effect van lucht in het leidingsysteem te voorkomen.”

Overlast beperken

Natuurlijk probeert Strukton de overlast voor omwonenden te beperken. Richard: “We organiseren informatieavonden en houden de omwonenden op de hoogte door middel van bewonersbrieven. Met grondeigenaren hebben wij keukentafelgesprekken om duidelijkheid te geven en afstemming te vinden. Verder zijn er vooraf bepaalde rijroutes voor alle transporten en laten we de weg intact op de plekken waar het leidingentracé de weg kruist. Zo beperken we de overlast voor het verkeer.”

Meer informatie

Meer informatie over het project en een overzicht van deeltracés staat op de projectwebsite van waterschap Noorderzijlvest: rwziwesterkwartier.noorderzijlvest.nl

Ondertekening contract tussen Strukton Wegen & Beton en waterschap Noorderzijlvest voor de aanleg van het transportsysteem (persleidingen) voor het project RWZI Westerkwartier. Van links naar rechts: Ton van Oosterhout Directeur Strukton Wegen & Beton, Stefan Spekreijse Contractmanager project RWZI Westerkwartier waterschap Noorderzijlvest, Bas Tammes Secretaris-directeur waterschap Noorderzijlvest, Herman Beerda Dagelijks Bestuurslid waterschap Noorderzijlvest