Bekijk alle artikelen

Restauratie gemetselde toogduiker draagt bij aan certificering Erkend Restauratie Bouwbedrijf

Op 9 februari 2024 heeft Strukton Wegen & Beton zich na een externe audit door de Kiwa opnieuw gecertificeerd als ‘Erkend Restauratie Bouwbedrijf’. Sinds 2014 is Strukton gecertificeerd volgens de beoordelingsrichtlijn BRL ERB 3000 met de bijbehorende uitvoeringsrichtlijn URL 4003 ‘Historisch metselwerk’.

Restauratie gemetselde toogduiker Dinteloord draagt bij aan positief auditresultaat ERB

In opdracht van Waterschap Brabantse Delta werkt Strukton Wegen & Beton vanuit de vestiging Stellendam momenteel aan het herstel van een historische toogduiker in Dinteloord. De ca. 40 meter lange gemetselde toogduiker dateert uit 1773 en betreft een gemeentelijk monument. Bij een controle voldeed de toogduiker niet meer aan de vereisten vanuit de toets regionale waterkeringen. Hierop heeft het waterschap Strukton gevraagd mee te denken om te komen tot een oplossing.

In het najaar van 2023 is er i.s.m. Nebest een grondige inspectie uitgevoerd, waarbij naast het in beeld brengen van de schades ook onderzoek is gedaan naar steentype en mortelsamenstelling. Dit zijn belangrijke aspecten bij een restauratie om het herstelwerk vakkundig en toekomstbestendig uit te kunnen voeren. Mede door de expertise rondom de restauratie van historisch metselwerk, heeft de opdrachtgever gekozen voor herstel van het oorspronkelijke metselwerk en daarmee met behoud van het oorspronkelijke beeld.

Restauratiewerkzaamheden toogduiker

Eind januari startten de uitvoeringswerkzaamheden met het afdammen en droogzetten van de watergang en het verwijderen van een laag bagger uit de duiker. Na het reinigen van het metselwerk wordt nu gewerkt aan het herstel van de scheuren, waarbij het kapotte metselwerk wordt ingeboet. Diepere scheuren worden geïnjecteerd. Ter plaatse van verticale scheuren wordt scheuroverbruggende wapening toegepast d.m.v. spiraalankers. Voor de mortel is gekeken naar de oorspronkelijke samenstelling, daarom wordt er gewerkt met een traskalkmortel. Overigens is het metselwerk een hele uitdaging, gezien de natte omstandigheden in de duiker. Naast de werkzaamheden aan het metselwerk, worden ook stalen onderdelen opnieuw geconserveerd. De werkzaamheden lopen naar verwachting door tot eind februari. Vervolgens wordt de duiker nog een jaar lang gemonitord op zettingen, waarvoor de expertise van Geocon is ingeschakeld.

Audit positief afgerond

Op 9 februari jl. heeft KIWA op dit project een externe audit uitgevoerd die aansluitend op het kantoor van Strukton Wegen & Beton in Stellendam is afgerond. Het betrof een tweede opvolgingsaudit voor het ERM* certificaat ‘Erkend Restauratie Bouwbedrijf’ conform de beoordelingsrichtlijn BRL ERB 3000 met bijbehorende uitvoeringsrichtlijn URL4003 ‘Historisch metselwerk’. De audit is met een positief resultaat afgerond. Hierdoor is Strukton Wegen & Beton ook dit jaar weer Erkend Restauratie Bouwbedrijf.

*ERM – historische waarde behouden

Strukton zet dit vakspecialisme regelmatig in bij hoofdzakelijk waterbouwkundige projecten met een historische waarde, zoals binnenstedelijke kademuren, sluizen en gemalen. Het certificaat is ondergebracht bij de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). De ERM deelt kennis en ervaring over onderhoud, restauratie en verduurzaming bij monumenten. De ERM stelt hiervoor richtlijnen, tools en publicaties beschikbaar. Ook verzorgt zij samen met andere instanties opleidingen en trainingen om de kennis rondom restauratiewerken te behouden. Ook vanuit Strukton maken we hier jaarlijks gebruik om onze kennis op peil te houden en te verbreden.

Voorbeeldprojecten herstel en restauratie metsel- en voegwerk

Het specialistische restauratiewerk past Strukton Wegen & Beton o.a. toe bij herstel en restauratie van metsel- en voegwerk, beton en natuursteen. Een aantal voorbeelden van projecten waarin Strukton het specialistische restauratiewerk de afgelopen jaren heeft uitgevoerd zijn:

  • Herstel kademuur Vingerling en Wilhelminabrug Middelharnis – o.a vervangen kademuur met hergebruik basalt / renoveren sluiswanden metselwerk, natuursteen dekzerken en vervangen Wilhelminabrug met herstel historische details
  • Herstel kademuur Maarland Noordzijde Brielle – versterken historische kademuur met maximaal behoud van de oorspronkelijke constructie, hergebruik basalt en vervangen steiger
  • Herstelwerkzaamheden Bovensluis Steenbergen – o.a. scheurreparaties en voegwerk metselwerk/ vervangen houten sluisdeuren / schilderen hekwerk
  • Renovatie kademuur Oost- en Westhavenkade Vlaardingen – herstel voegwerk  en scheurherstel basaltmuur (deels onderwater m.b.v. habitat), herleggen/ vervangen natuursteen dekzerken.

Meer projecten met restauratiewerk

Project

Sterke kademuur voor historische kern Middelharnis

Lees meer
Lees meer over Sterke kademuur voor historische kern Middelharnis

Artikel

Herstelwerkzaamheden kademuur Brielle succesvol afgerond

Lees meer
Lees meer over Herstelwerkzaamheden kademuur Brielle succesvol afgerond